IpK 1/2010: přiznání k DPFO

... 

posílám Vám první Informaci pro Klienty v roce 2010.

Máte poslední týden na vyplnění Prohlášení poplatníka daně na rok 2010 a zároveň můžete požádat o provedení Ročního zúčtování daně za rok 2009, případně si budete sami podávat daňové přiznání na Finančním úřadě.

O roční zúčtování si můžete požádat pokud jste za rok 2009:

   - měli příjmy jen od jednoho plátce/zaměstnavatele

   - pobírali příjmy od více plátců, ale jednotlivé zaměstnavatele jste měli postupně za sebou.

   - podepsali u všech těchto plátců prohlášení k dani

   - pobírali příjmy od více plátců, jednotlivé zaměstnavatele jste měli souběžně a výše příjmu z druhého zaměstnání nebyla vyšší než 5.000 Kč hrubého byť i v jednom měsíci.

   - neměli příjmy ze živnosti, jiné samostatné výdělečné činnosti, kapitálového majetku, z pronájmu atd.

   - nepodali nebo nejste povinni podat daňové přiznání.

Pokud nesplňujete některou z výše uvedených podmínek pro provedení ročního zúčtování daně, jste povinni si provést daňové přiznání na Finančním úřadě do 31.3.2010.

 

Dokumenty k ročnímu zúčtování daně:

1. Platba na penzijní pojištění se státním příspěvkem

   - odečítá se částka, která převyšuje 6.000 Kč za kalendářní rok (pod 500 měsíčně resp. 6.000 ročně, na úlevu nárok nemá). Odečítá se maximálně 12.000.

2. Pojistné na soukromé životní pojištění

   - odečítá se maximálně 12.000, minimální částka není stanovena.

3. Úroky z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru

Uplatnit si můžete pouze v případě, že v nemovitosti, pořízené na úvěr, trvale bydlíte (a to buď přímo vy, nebo vaši rodiče, děti nebo druhý z manželů). Musíte být uvedeni jako dlužník/spoludlužník a musíte být majitelem nebo nájemcem úvěrované nemovitosti

1, 2, 3: Od finanční instituce byste již měli mít potvrzení o úhradě příspěvků/pojistného/úroků. Pokud tomu tak není, obraťte se na mě případně přímo na danou instituci.

 

Další položky snižující základ daně:

4. Dary

   - musí být minimálně v hodnotě 1.000 Kč, nejvýše 10 % ze ZD.

5. Darování krve

   - každé darování krve Vám přinese dobrý pocit a snížení základu daně o 2.000 Kč (nejvýše 10 % ze ZD).

6. Členské příspěvky odborové organizaci

 

Přehled ročních SLEV na dani při ročním zúčtování záloh za rok 2009:

   - na poplatníka 24.840

   - na dítě 10.680

   - na dítě ZTP/P 24.840

   - na manželku (manžela) 24.840. Pokud došlo k uzavření manželství během roku, uplatní se sleva pouze v poměrné části k trvání manželství. Jestliže má manželka (manžel) průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka na 49.680 Kč

   - při výplatě (ČID, I. a II. st.) 2.520

   - při výplatě (PID, II. st.) 5.040

   - držiteli průkazu ZTP/P 16.140

   - studentovi (do 26 let věku) 4.020

  

S pozdravem

ŠP